સોળે સંસ્કાર થઈ ચૂક્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોળે સંસ્કાર થઈ ચૂક્યા

  • 1

    બધાં સુખદુઃખ વીતી ચૂકવાં (સંસ્કાર સોળ છે તે ઉપરથી).