સોળે સોકટી કાચી હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોળે સોકટી કાચી હોવી

  • 1

    બધું જ કરવાનું બાકી હોવું.