સો ગળણે ગાળીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સો ગળણે ગાળીને

  • 1

    ઘણી જ સંભાળથી.