હુક્કો ભરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હુક્કો ભરવો

  • 1

    ગડાકુ, દેવતા વગેરે મૂકીને હુક્કો પીવા માટે તૈયાર કરવો.