ગુજરાતી

માં હુકાવવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હુકાવવું1હૂંકાવવું2હેંકાવવું3હંકાવવું4

હુકાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'હૂકવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં હુકાવવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હુકાવવું1હૂંકાવવું2હેંકાવવું3હંકાવવું4

હૂંકાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'હૂંકવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં હુકાવવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હુકાવવું1હૂંકાવવું2હેંકાવવું3હંકાવવું4

હેંકાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'હેંકવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં હુકાવવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હુકાવવું1હૂંકાવવું2હેંકાવવું3હંકાવવું4

હંકાવવું4

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'હાંકવું'નું પ્રેરક.