હજાર હાથનો ધણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હજાર હાથનો ધણી

  • 1

    પરમેશ્વર.