હડુડાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હડુડાટ

અવ્યય

  • 1

    જોરથી હડી કાઢવાનો કે ધસવાનો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી

હડેડાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હડેડાટ

અવ્યય

  • 1

    જોરથી હડી કાઢવાનો કે ધસવાનો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી