હપતો ભરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હપતો ભરવો

  • 1

    ઠરાવેલ હપ્તા પ્રમાણે નાણાં કે ભાગ ભરપાઈ કરવો.