હબસી ભાઈનો ડાબો કાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હબસી ભાઈનો ડાબો કાન

  • 1

    સીધી વાતને નાહક લંબાવવી.