હૈયાનું ફૂટયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈયાનું ફૂટયું

  • 1

    બુદ્ધિશૂન્ય; હૈયાફૂટું.