હૈયું કબૂલ કરતું નથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈયું કબૂલ કરતું નથી

  • 1

    વિશ્વાસ બેસતો નથી.

  • 2

    હિંમત ચાલતી નથી.