ગુજરાતી માં હરબડાટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હરબડાટ1હરબડાટ2

હરબડાટ1

પુંલિંગ

  • 1

    હડબડાટ; ગભરાટ.

મૂળ

હરબડવું પરથી

ગુજરાતી માં હરબડાટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હરબડાટ1હરબડાટ2

હરબડાટ2

પુંલિંગ

  • 1

    ગભરાટ.

મૂળ

હડબડવું પરથી