હસતાં હાડ ભાંગવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હસતાં હાડ ભાંગવાં

  • 1

    વ્યંગમાં બોલ મારવા.

  • 2

    ખબર ન પડે તેવી રીતે નુકસાન કરવું.