ગુજરાતી માં હસતો મારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હસતો માર1હસતો માર2

હસતો માર1

  • 1

    કચ્ચર માર; બહારથી નિશાન દેખાય નહીં તેવો માર.

ગુજરાતી માં હસતો મારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હસતો માર1હસતો માર2

હસતો માર2

  • 1

    હસવામાં મારવું તે.