હસતું પક્ષી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હસતું પક્ષી

  • 1

    હસતા મોઢાવાળું માણસ.

  • 2

    કાંગારું.