હસી હસીને ઊંધા થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હસી હસીને ઊંધા થઈ જવું

  • 1

    (ગબડી પડાય તેવું) ખૂબ હસવું.