હાજર 'કરો'-અરજી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાજર 'કરો'-અરજી

  • 1

    કોર્ટમાં આરોપીને હાજર કરાવવા માટેની અરજી; 'હેબિયસ કોર્પસ'.