હાજર 'કરો'-હુકમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાજર 'કરો'-હુકમ

  • 1

    'હાજર કરો'-અરજીને અંગે કોર્ટનો હુકમ.