હાડકાંનું આખું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડકાંનું આખું

  • 1

    કામ કરવે ચોર; આળસુ.