હાડનો રાંક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડનો રાંક

  • 1

    ગરીબ સ્વભાવનો.