હાડિયો તાવ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડિયો તાવ

  • 1

    ઝીણો તાવ; લાંબા વખતનો તાવ.