ગુજરાતી

માં હાડ ગળવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હાડ ગળવું1હાડ ગળવું2

હાડ ગળવું1

  • 1

    હાડકામાં સળો થવો.

ગુજરાતી

માં હાડ ગળવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હાડ ગળવું1હાડ ગળવું2

હાડ ગળવું2

  • 1

    શરીર દૂબળું પડવું.