હાડ ગળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડ ગળવું

  • 1

    હાડકામાં સળો થવો.

હાડ ગળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડ ગળવું

  • 1

    શરીર દૂબળું પડવું.