હાડ હસે ને લોહી તપે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડ હસે ને લોહી તપે

  • 1

    સગું હોય તેને લાગણી થાય.