હાથનું ટાઢું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથનું ટાઢું

  • 1

    કામ કરવામાં ધીમું કે આળસુ.