હાથનું ઠંડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથનું ઠંડું

  • 1

    કામ કરવામાં ધીમું કે આળસુ.