ગુજરાતી માં હાથપગની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હાથપગ1હાથપગ2

હાથપગ1

પુંલિંગ બહુવયન​

 • 1

  હાથ અને પગ.

 • 2

  લાક્ષણિક મુખ્ય મદદ કે આધાર.

ગુજરાતી માં હાથપગની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હાથપગ1હાથપગ2

હાથપગ2

 • 1

  હાથ અને પગ.

 • 2

  મુખ્ય આધાર.

 • 3

  મુદ્દો; આધાર.