ગુજરાતી માં હાથપગ હલાવવાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હાથપગ હલાવવા1હાથપગ હલાવવા2

હાથપગ હલાવવા1

  • 1

    કાંઈ પણ ઉદ્યોગ કરવો.

ગુજરાતી માં હાથપગ હલાવવાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હાથપગ હલાવવા1હાથપગ હલાવવા2

હાથપગ હલાવવા2

  • 1

    મહેનત કરવી; કામ કરવું.