હાથોહાથ ઊપડી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથોહાથ ઊપડી જવું

  • 1

    જલદી વેચાઈ જવું.

હાથોહાથ ઊપડી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથોહાથ ઊપડી જવું

  • 1

    ચપ ચપ વેચાઈ જવું.