ગુજરાતી

માં હાથોહાથ ઊપડી જવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હાથોહાથ ઊપડી જવું1હાથોહાથ ઊપડી જવું2

હાથોહાથ ઊપડી જવું1

  • 1

    જલદી વેચાઈ જવું.

ગુજરાતી

માં હાથોહાથ ઊપડી જવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હાથોહાથ ઊપડી જવું1હાથોહાથ ઊપડી જવું2

હાથોહાથ ઊપડી જવું2

  • 1

    ચપ ચપ વેચાઈ જવું.