હાથ ઊંચો રહેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ ઊંચો રહેવો

  • 1

    અંદર સંડોવાઈ દોષમાં ન લબદાઈ જવાય તેમ છૂટા રહેવું.

  • 2

    આજ્ઞા કરનારા રહેવું.