હાથ ખેંચી ઝાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ ખેંચી ઝાલવો

  • 1

    ખંચાવું.

  • 2

    ખર્ચ પર અંકુશ રાખવો; કરકસર કરવી.