ગુજરાતી

માં હાથ ચડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હાથ ચડવું1હાથે ચડવું2

હાથ ચડવું1

 • 1

  (કામ) આવડવું.

 • 2

  ભેટો થવો; સામનો થવો.

ગુજરાતી

માં હાથ ચડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હાથ ચડવું1હાથે ચડવું2

હાથે ચડવું2

 • 1

  (કામ) આવડવું.

 • 2

  ભેટો થવો; સામનો થવો.