હાથ નીચે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ નીચે

  • 1

    તાબામાં.

  • 2

    આશ્રયમાં.

  • 3

    દેખરેખમાં.