ગુજરાતી

માં હાથ લાગવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હાથ લાગવું1હાથ લાગવું2

હાથ લાગવું1

  • 1

    મળવું; જડવું.

ગુજરાતી

માં હાથ લાગવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હાથ લાગવું1હાથ લાગવું2

હાથ લાગવું2

  • 1

    જડવું.