ગુજરાતી

માં હાથ હલાવવાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હાથ હલાવવા1હાથ હલાવવા2

હાથ હલાવવા1

  • 1

    મહેનત કરવી; કામ કરવું.

ગુજરાતી

માં હાથ હલાવવાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હાથ હલાવવા1હાથ હલાવવા2

હાથ હલાવવા2

  • 1

    ઉદ્યમ કરવો.