હાંફ બેસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાંફ બેસવો

  • 1

    હાંફ મટીને શ્વાસોશ્વાસ જોઈએ તેવો થઈ જવો; હાંફ ઊતરવો.