ગુજરાતી માં હારાદોરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હારાદોર1હારાદોર2

હારાદોર1

અવ્યય

  • 1

    એક હારમાં; હારબંધ.

મૂળ

હાર+દોર

ગુજરાતી માં હારાદોરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હારાદોર1હારાદોર2

હારાદોર2

અવ્યય

  • 1

    હારબંધ.

મૂળ

જુઓ હારદોર