હાલતાં ચાલતાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાલતાં ચાલતાં

  • 1

    જરા જરામાં; જ્યારે ત્યારે.