હાં હાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાં હાં

અવ્યય

  • 1

    'જુઓ' 'સાંભળો' એવો ખમા કે અરેરાટી બતાવતો ઉદ્ગાર.

હાં હાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાં હાં

અવ્યય

  • 1

    'જુઓ',' સાંભળો' એવો ખમા કે અરેરાટી બતાવતો ઉદ્ગાર.

  • 2

    હા, હા,-એવો ઉદ્ગાર.