ગુજરાતી

માં હાં હાંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હાં હાં1હાં હાં2

હાં હાં1

અવ્યય

  • 1

    'જુઓ' 'સાંભળો' એવો ખમા કે અરેરાટી બતાવતો ઉદ્ગાર.

ગુજરાતી

માં હાં હાંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હાં હાં1હાં હાં2

હાં હાં2

અવ્યય

  • 1

    'જુઓ',' સાંભળો' એવો ખમા કે અરેરાટી બતાવતો ઉદ્ગાર.

  • 2

    હા, હા,-એવો ઉદ્ગાર.