હોકારો દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હોકારો દેવો

  • 1

    હોકારો કરવો.

  • 2

    સામો હોકારો કરવો.

  • 3

    હોકારો પૂરવો.