હોઠમાં ને હોઠમાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હોઠમાં ને હોઠમાં

  • 1

    કોઈ સાંભળે નહીં એમ; ધીમેથી.