'અત્ર મતુ તત્ર સાખ' ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

'અત્ર મતુ તત્ર સાખ'

  • 1

    દસ્તાવેજમાં દસ્તાવેજ કરનારે ને સાક્ષી રહેનારે સહીઓ કરવાનું સ્થાન જણાવતો પ્રયોગ.