(અમુક) લાગનું હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(અમુક) લાગનું હોવું

  • 1

    અમુકને યોગ્ય હોવું; અમુક દાવનું હોવું.