(આંખમાં) મીઠું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(આંખમાં) મીઠું પડવું

  • 1

    અદેખાઈ આવવી.