(ચોખ્ખું) ચંદન જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(ચોખ્ખું) ચંદન જેવું

  • 1

    એકદમ ચોખ્ખું.