(ઠાકોરજીને) વાઘા કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(ઠાકોરજીને) વાઘા કરવા

  • 1

    ઠાકોરજી માટે પોશાક તૈયાર કરાવવો કે ભેટ ધરવો.