(ના)મગ વેરાઈ જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(ના)મગ વેરાઈ જવા

  • 1

    મોતિયા મરી જવા.

  • 2

    ખિલ ખિલ હસી પડવું.