(માથે) દુઃખનાં ઝાડ ઊગવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(માથે) દુઃખનાં ઝાડ ઊગવાં

  • 1

    દુઃખ-આપત્તિનો પાર ન રહેવો.