(મોંઘું)ડાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(મોંઘું)ડાટ

  • 1

    ભારે(મોંઘું); ઘણું (મોંઘું).