(વાતનાં) વડાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(વાતનાં) વડાં કરવાં

  • 1

    કાંઈ નીપજે નહીં છતાં વાત લંબાયા કરવી.