(સ્ત્રીને) સારા દહાડા હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(સ્ત્રીને) સારા દહાડા હોવા

  • 1

    ગર્ભ રહેવો; બેજીવી થવું.